Wydrukuj tę stronę

Chrzest

Sakrament Chrztu

Pan Jezus powiedział do Apostołów: Idźcie wiec i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28, 19) A do Nikodema rzekł: Zaprawdę, zaprawdę mówię tobie, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. (J 3,5)

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu  i odrodzeni jako dzieci Boże, zjednoczeni   z Chrystusem oraz wszczepieni w Kościół.

 

Zgłoszenie:

Na kilka (2-3)  tygodni przed chrztem należy odbyć rozmowę w kancelarii parafialnej, by uzgodnić termin chrztu, podać dane personalne dziecka, rodziców i chrzestnych

Dokumenty do chrztu dziecka:

- akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał),

- świadectwo sakramentu małżeństwa, (jeżeli był zawierany poza naszą parafią),

- dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania),

Chrzestni powinni być obecni, jako urzędowi przedstawiciele wierzącego Ludu Bożego, reprezentują więc Kościół. W jego imieniu chrzestni przyjmują zobowiązanie troski o rozwój wiary dziecka, zwłaszcza dając świadectwo swoim życiem. Chociaż rola chrzestnych jest pomocnicza w stosunku do rodziców naturalnych to jednak oni deklarują pomoc rodzicom w realizacji istotnych obowiązków wiary i naturalnych powinności, zwłaszcza odnośnie do wychowania i religijno-ludzkiej formacji dziecka. W przypadku kiedy rodzice naturalni są słabo praktykującymi czy nawet obojętnymi, to rola chrzestnych nabiera pierwszorzędnego znaczenia, a więc mają zapewnić dziecku chrześcijańskie wychowanie.

W związku z tym Kościół stawia przed chrzestnymi następujące wymagania (kan. 874):

– powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest,

– wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi,

– ukończyli 16 rok życia,

– są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania, prowadzą życie eucharystyczne, żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,

– nie zaciągnęli kary kościelnej, np. ekskomuniki za przerwanie ciąży,

– nie są rodzicami naturalnymi dziecka.

Wyjątkowo, chrzestnym może być również osoba prawosławna, natomiast osoba należąca do innego kościoła chrześcijańskiego może być jedynie świadkiem chrztu (kan. 872) . Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę. Chrzestni zatroszczą się o świecę i białą szatę.Poprzednia strona: Sakramenty Święte
Następna strona: Sakrament małżeństwa